ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 810 810 648 648 446 446 294 294 80 80 42 42 2,320 2,320
วิศวกรรมเครื่องกล 172 172 172 172 113 113 43 43 5 5 7 7 512 512
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 41 41 6 6 2 2 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 39 39 36 36 3 3 78 78
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 40 40 31 31 36 36 8 8 115 115
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 59 64 64 68 68 33 33 5 5 7 7 236 236
วิศวกรรมไฟฟ้า 348 348 243 243 177 177 123 123 17 17 9 9 917 917
ปวส.ไฟฟ้า 63 63 34 34 97 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 30 24 24 1 1 55 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 28 25 25 2 2 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 43 43 27 27 36 36 2 2 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 48 50 50 29 29 29 29 6 6 5 5 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 92 67 67 73 73 42 42 6 6 4 4 284 284
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 44 44 45 45 16 16 3 3 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 142 142 96 96 68 68 63 63 40 40 25 25 434 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 74 74 37 37 12 12 5 5 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 68 68 59 59 56 56 58 58 40 40 25 25 306 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 148 148 137 137 88 88 65 65 18 18 1 1 457 457
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 35 35 1 1 73 73
ปวส.ช่างโลหะ 23 23 23 23 12 12 1 1 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 34 34 20 20 13 13 6 6 9 9 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 54 59 59 62 62 58 58 9 9 1 1 243 243
รวมทั้งหมด 810 810 648 648 446 446 294 294 80 80 42 42 2,320 2,320