ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 141 141 22 134 156 15 151 166 24 128 152 5 11 16 1 2 3 67 567 634
บริหารธุรกิจ 67 67 22 52 74 15 70 85 24 54 78 5 8 13 1 1 67 251 318
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 67 67 67 67
บธ.บ.การจัดการ 37 37 53 53 49 49 7 7 146 146
บธ.บ.การตลาด 15 15 17 17 5 5 1 1 38 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 22 15 15 24 24 5 5 1 1 67 67
บัญชี 64 64 69 69 66 66 56 56 1 1 1 1 257 257
บช.บ.การบัญชี 64 64 69 69 66 66 56 56 1 1 1 1 257 257
ศิลปศาสตร์ 10 10 13 13 15 15 18 18 2 2 1 1 59 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 13 13 15 15 18 18 2 2 1 1 59 59
รวมทั้งหมด 141 141 22 134 156 15 151 166 24 128 152 5 11 16 1 2 3 67 567 634