ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 970 970 857 857 721 721 681 681 364 364 231 231 3,824 3,824
วิศวกรรมเครื่องกล 156 156 173 173 170 170 151 151 83 83 52 52 785 785
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 31 31 9 9 5 5 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 26 19 19 17 17 28 28 19 19 7 7 116 116
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 28 23 23 23 23 18 18 13 13 7 7 112 112
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 47 47 3 3 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 67 67 99 99 68 68 95 95 51 51 38 38 418 418
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 1 1 6 6 2 2 13 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 360 360 355 355 273 273 237 237 144 144 104 104 1,473 1,473
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 32 32 2 2 1 1 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 32 32 93 93 9 9 3 3 137 137
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 64 54 54 22 22 5 5 145 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 37 15 15 36 36 35 35 46 46 169 169
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 19 19 3 3 6 6 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 61 86 86 78 78 71 71 49 49 43 43 388 388
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 137 137 101 101 84 84 62 62 26 26 10 10 420 420
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 6 2 2 7 7 6 6 24 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 141 141 113 113 137 137 139 139 63 63 26 26 619 619
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 25 25 24 24 33 33 29 29 8 8 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 24 24 32 32 28 28 4 4 2 2 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 80 80 64 64 81 81 78 78 30 30 16 16 349 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 313 313 216 216 141 141 154 154 74 74 49 49 947 947
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 5 5 4 4 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 51 51 10 10 61 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 22 22 1 1 38 38
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 38 24 24 28 28 27 27 2 2 1 1 120 120
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 61 61 64 64 50 50 46 46 27 27 24 24 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 148 148 83 83 57 57 76 76 45 45 24 24 433 433
รวมทั้งหมด 970 970 857 857 721 721 681 681 364 364 231 231 3,824 3,824