ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 150 150 107 107 80 80 95 95 21 21 2 2 455 455
พืชศาสตร์ 6 6 32 32 26 26 22 22 14 14 2 2 102 102
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 1 1 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 17 17 19 19 13 13 9 9 58 58
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 8 5 5 9 9 5 5 2 2 29 29
วท.ม.พืชศาสตร์ 6 6 1 1 1 1 8 8
เรียนรวม 106 106 106 106
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 22 22 22 22
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 37 37 40 40 62 62 5 5 144 144
ปวส.ประมง 3 3 1 1 4 4
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 8 2 2 10 10
วท.บ.ประมง 12 12 11 11 13 13 4 4 40 40
วท.บ.สัตวศาสตร์ 14 14 27 27 48 48 1 1 90 90
อุตสาหกรรมเกษตร 38 38 38 38 14 14 11 11 2 2 103 103
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 19 1 1 20 20
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 28 28 14 14 13 13 10 10 65 65
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 10 10 2 2 1 1 1 1 14 14
รวมทั้งหมด 150 150 107 107 80 80 95 95 21 21 2 2 455 455