ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 25 143 168 24 185 209 14 97 111 16 132 148 2 5 7 81 562 643
บริหารธุรกิจ 25 48 73 24 101 125 14 60 74 16 74 90 2 1 3 81 284 365
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 48 48 48 48
บธ.บ.การจัดการ 50 50 22 22 41 41 1 1 114 114
บธ.บ.การตลาด 51 51 38 38 33 33 122 122
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 25 24 24 14 14 16 16 2 2 81 81
บัญชี 95 95 84 84 37 37 46 46 262 262
บช.บ.การบัญชี 95 95 84 84 37 37 46 46 262 262
ศิลปศาสตร์ 12 12 4 4 16 16
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 12 12 4 4 16 16
รวมทั้งหมด 25 143 168 24 185 209 14 97 111 16 132 148 2 5 7 81 562 643