ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 57 293 350 56 243 299 42 149 191 37 127 164 1 5 6 193 817 1,010
บริหารธุรกิจ 57 120 177 56 77 133 42 47 89 37 41 78 1 2 3 193 287 480
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 120 120 120 120
บธ.บ.การจัดการ 42 42 22 22 8 8 1 1 73 73
บธ.บ.การตลาด 35 35 25 25 33 33 93 93
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 57 57 56 56 42 42 37 37 1 1 193 193
บัญชี 125 125 108 108 53 53 71 71 2 2 359 359
บช.บ.การบัญชี 125 125 108 108 53 53 71 71 2 2 359 359
ศิลปศาสตร์ 48 48 58 58 49 49 15 15 1 1 171 171
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 22 22 22 22 14 14 1 1 72 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 35 35 36 36 27 27 1 1 99 99
รวมทั้งหมด 57 293 350 56 243 299 42 149 191 37 127 164 1 5 6 193 817 1,010