ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 750 750 591 591 381 381 192 192 2 2 115 115 2,031 2,031
วิศวกรรมเครื่องกล 163 163 151 151 96 96 27 27 13 13 450 450
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 30 30 33 33 4 4 67 67
ปวส.ช่างยนต์ 37 37 23 23 2 2 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 38 38 31 31 30 30 6 6 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 58 58 64 64 66 66 21 21 7 7 216 216
วิศวกรรมไฟฟ้า 322 322 233 233 166 166 60 60 1 1 19 19 801 801
ปวส.ไฟฟ้า 60 60 33 33 93 93
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 14 17 17 31 31
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 25 25 24 24 1 1 50 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 43 43 27 27 10 10 1 1 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 48 50 50 29 29 13 13 9 9 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 90 90 66 66 73 73 29 29 6 6 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 42 42 37 37 8 8 3 3 90 90
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 129 129 81 81 53 53 57 57 68 68 388 388
ปวส.ช่างก่อสร้าง 66 66 25 25 8 8 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 63 63 56 56 53 53 57 57 60 60 289 289
วิศวกรรมอุตสาหการ 136 136 126 126 66 66 48 48 1 1 15 15 392 392
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 26 26 1 1 58 58
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 22 22 5 5 45 45
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 34 34 19 19 4 4 6 6 1 1 64 64
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 53 53 59 59 62 62 42 42 9 9 225 225
รวมทั้งหมด 750 750 591 591 381 381 192 192 2 2 115 115 2,031 2,031