ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 133 133 21 133 154 15 150 165 24 128 152 6 13 19 66 557 623
บริหารธุรกิจ 60 60 21 52 73 15 70 85 24 54 78 6 8 14 66 244 310
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 60 60 60 60
บธ.บ.การจัดการ 37 37 53 53 49 49 7 7 146 146
บธ.บ.การตลาด 15 15 17 17 5 5 1 1 38 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21 21 15 15 24 24 6 6 66 66
บัญชี 64 64 68 68 65 65 56 56 2 2 255 255
บช.บ.การบัญชี 64 64 68 68 65 65 56 56 2 2 255 255
ศิลปศาสตร์ 9 9 13 13 15 15 18 18 3 3 58 58
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 9 13 13 15 15 18 18 3 3 58 58
รวมทั้งหมด 133 133 21 133 154 15 150 165 24 128 152 6 13 19 66 557 623