ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 49 71 120 39 60 99 1 26 27 42 42 12 12 89 211 300
บริหารธุรกิจ 49 65 114 39 53 92 1 20 21 27 27 11 11 89 176 265
ปวส.การจัดการ 18 18 8 8 7 7 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7 2 2 3 3 12 12
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 40 40 40 40
บธ.บ.การจัดการ 43 43 20 20 27 27 1 1 91 91
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 49 49 39 39 1 1 89 89
ศิลปศาสตร์ 6 6 7 7 6 6 15 15 1 1 35 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 7 7 6 6 15 15 1 1 35 35
รวมทั้งหมด 49 71 120 39 60 99 1 26 27 42 42 12 12 89 211 300