ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 257 82 339 234 74 308 290 77 367 299 74 373 101 101 84 24 108 1,265 331 1,596
การออกแบบ 97 4 101 98 4 102 145 145 139 139 33 33 512 8 520
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 37 37 33 33 52 52 63 63 16 16 201 201
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 31 31 43 43 45 45 36 36 14 14 169 169
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 29 29 22 22 48 48 40 40 3 3 142 142
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 4 4 4 8 8
เทคโนโลยีศิลป์ 54 54 55 55 54 54 68 68 23 23 254 254
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 37 37 40 40 38 38 44 44 19 19 178 178
ทล.บ.เซรามิก 17 17 15 15 16 16 24 24 4 4 76 76
ศิลปกรรม 78 78 70 70 77 77 74 74 24 24 323 323
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 78 78 70 70 77 77 74 74 24 24 323 323
สถาปัตยกรรม 106 106 81 81 91 91 92 92 101 101 28 28 499 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 8 8 8 8
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 35 34 34 29 29 32 32 37 37 13 13 180 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 71 71 47 47 62 62 60 60 64 64 7 7 311 311
รวมทั้งหมด 257 82 339 234 74 308 290 77 367 299 74 373 101 101 84 24 108 1,265 331 1,596