ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 45 331 376 50 409 459 20 165 185 24 157 181 4 20 24 143 1,082 1,225
บริหารธุรกิจ 45 203 248 50 252 302 20 75 95 24 71 95 4 13 17 143 614 757
ปวส.การจัดการ 25 25 31 31 3 3 59 59
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 22 9 9 4 4 35 35
ปวส.การตลาด 16 16 24 24 1 1 41 41
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 140 140 140 140
บธ.บ.การจัดการ 129 129 56 56 49 49 3 3 237 237
บธ.บ.การตลาด 59 59 19 19 22 22 2 2 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 45 45 50 50 20 20 24 24 4 4 143 143
บัญชี 114 114 133 133 55 55 36 36 6 6 344 344
ปวส.การบัญชี 19 19 19 19
บช.บ.การบัญชี 114 114 114 114 55 55 36 36 6 6 325 325
ศิลปศาสตร์ 14 14 24 24 35 35 50 50 1 1 124 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 17 17 21 21 31 31 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 7 7 14 14 19 19 1 1 47 47
รวมทั้งหมด 45 331 376 50 409 459 20 165 185 24 157 181 4 20 24 143 1,082 1,225