ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 109 109 29 29 44 44 182 182
วิศวกรรมเครื่องกล 19 19 7 7 37 37 63 63
ปวส.ช่างกลเกษตร 1 1 1 1
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 7 7 10 10 25 25
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 11 11 11 11
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 26 26 26 26
วิศวกรรมไฟฟ้า 64 64 15 15 79 79
ปวส.ไฟฟ้า 15 15 15 15 30 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 49 49 49 49
วิศวกรรมอุตสาหการ 26 26 7 7 7 7 40 40
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 13 13 7 7 1 1 21 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
รวมทั้งหมด 109 109 29 29 44 44 182 182