ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 132 132 124 124 14 123 137 15 138 153 4 18 22 33 535 568
บริหารธุรกิจ 58 58 66 66 14 44 58 15 68 83 4 6 10 33 242 275
บธ.บ.การตลาด 14 14 17 17 1 1 32 32
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 58 58 66 66 124 124
บธ.บ.การจัดการ 30 30 51 51 5 5 86 86
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 14 15 15 4 4 33 33
บัญชี 61 61 50 50 67 67 55 55 9 9 242 242
บช.บ.การบัญชี 61 61 50 50 67 67 55 55 9 9 242 242
ศิลปศาสตร์ 13 13 8 8 12 12 15 15 3 3 51 51
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 13 8 8 12 12 15 15 3 3 51 51
รวมทั้งหมด 132 132 124 124 14 123 137 15 138 153 4 18 22 33 535 568