ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 926 926 911 911 626 626 529 529 71 71 730 730 3,793 3,793
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 105 105 121 121 86 86 61 61 71 71 68 68 512 512
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 31 31 30 30 25 25 24 24 33 33 8 8 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 37 9 9 33 33 59 59 138 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 41 41 54 54 95 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 37 37 24 24 28 28 5 5 1 1 128 128
วิศวกรรมเครื่องกล 164 164 140 140 137 137 107 107 207 207 755 755
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 27 27 10 10 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 33 33 23 23 19 19 16 16 31 31 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 61 61 63 63 98 98 68 68 126 126 416 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 54 54 23 23 20 20 23 23 26 26 146 146
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 8 8 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 355 355 290 290 177 177 152 152 212 212 1,186 1,186
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 33 33 1 1 68 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 21 21 30 30 8 8 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 180 180 133 133 97 97 45 45 38 38 493 493
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 61 58 58 80 80 57 57 109 109 365 365
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 50 50 32 32 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 51 51 33 33 84 84
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 3 3 14 14 25 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 103 103 106 106 87 87 104 104 56 56 456 456
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 36 36 28 28 24 24 32 32 4 4 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 78 78 63 63 72 72 52 52 332 332
วิศวกรรมอุตสาหการ 199 199 254 254 139 139 105 105 187 187 884 884
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 46 46 46 46
ปวส.ช่างกลโรงงาน 21 21 15 15 6 6 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 122 122 137 137 76 76 56 56 106 106 497 497
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 56 56 56 56 63 63 49 49 63 63 287 287
รวมทั้งหมด 926 926 911 911 626 626 529 529 71 71 730 730 3,793 3,793