ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 256 73 329 256 82 338 235 70 305 291 77 368 92 92 132 26 158 1,262 328 1,590
การออกแบบ 111 2 113 97 4 101 99 99 146 146 35 4 39 488 10 498
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 38 38 37 37 33 33 53 53 26 26 187 187
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 39 39 31 31 44 44 45 45 9 9 168 168
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 34 34 29 29 22 22 48 48 133 133
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 2 2 4 4 4 4 10 10
เทคโนโลยีศิลป์ 40 40 53 53 55 55 54 54 46 46 248 248
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 25 25 36 36 40 40 38 38 31 31 170 170
ทล.บ.เซรามิก 15 15 17 17 15 15 16 16 15 15 78 78
ศิลปกรรม 71 71 78 78 70 70 77 77 22 22 318 318
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 71 71 78 78 70 70 77 77 22 22 318 318
สถาปัตยกรรม 105 105 106 106 81 81 91 91 92 92 51 51 526 526
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 6 6 6 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 35 35 35 34 34 29 29 32 32 28 28 193 193
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 70 70 71 71 47 47 62 62 60 60 17 17 327 327
รวมทั้งหมด 256 73 329 256 82 338 235 70 305 291 77 368 92 92 132 26 158 1,262 328 1,590