ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 242 242 289 289 27 230 257 40 145 185 11 20 31 78 926 1,004
บริหารธุรกิจ 97 97 118 118 27 68 95 40 45 85 11 5 16 78 333 411
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 97 97 118 118 215 215
บธ.บ.การจัดการ 33 33 20 20 4 4 57 57
บธ.บ.การตลาด 35 35 25 25 60 60
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 27 27 40 40 11 11 78 78
บัญชี 113 113 125 125 105 105 51 51 10 10 404 404
บช.บ.การบัญชี 113 113 125 125 105 105 51 51 10 10 404 404
ศิลปศาสตร์ 32 32 46 46 57 57 49 49 5 5 189 189
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 21 22 22 4 4 47 47
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 25 25 33 33 36 36 27 27 1 1 122 122
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 7 7 13 13 20 20
รวมทั้งหมด 242 242 289 289 27 230 257 40 145 185 11 20 31 78 926 1,004