ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 12 11 11 12 12 29 29 13 13 77 77
การออกแบบ 12 12 11 11 12 12 29 29 13 13 77 77
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 12 12 11 11 12 12 29 29 13 13 77 77
รวมทั้งหมด 12 12 11 11 12 12 29 29 13 13 77 77