ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 264 264 322 322 1 138 139 156 156 1 50 51 2 930 932
บริหารธุรกิจ 168 168 198 198 1 54 55 71 71 1 25 26 2 516 518
ปวส.การจัดการ 15 15 19 19 2 2 36 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 22 22 7 7 40 40
ปวส.การตลาด 14 14 16 16 11 11 41 41
บธ.บ.การจัดการ 38 38 52 52 4 4 94 94
บธ.บ.การตลาด 16 16 19 19 1 1 36 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 128 128 141 141 269 269
บัญชี 87 87 110 110 60 60 50 50 20 20 327 327
บช.บ.การบัญชี 87 87 110 110 60 60 50 50 20 20 327 327
ศิลปศาสตร์ 9 9 14 14 24 24 35 35 5 5 87 87
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 8 8 17 17 21 21 1 1 56 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 7 7 14 14 4 4 31 31
รวมทั้งหมด 264 264 322 322 1 138 139 156 156 1 50 51 2 930 932