ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 760 760 732 732 386 386 350 350 22 22 270 270 2,520 2,520
วิศวกรรมเครื่องกล 162 162 160 160 95 95 96 96 6 6 53 53 572 572
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 39 39 29 29 15 15 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 37 37 37 37 15 15 89 89
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 37 37 31 31 30 30 6 6 136 136
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 54 54 57 57 64 64 66 66 23 23 264 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 312 312 318 318 158 158 137 137 10 10 58 58 993 993
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 60 60 8 8 102 102
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 14 14 14 12 12 40 40
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 28 25 25 7 7 60 60
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 38 38 41 41 79 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 38 38 43 43 43 43 27 27 10 10 1 1 162 162
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 68 68 46 46 49 49 29 29 15 15 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 92 89 89 66 66 56 56 11 11 314 314
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 25 25 4 4 29 29
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 137 137 119 119 56 56 52 52 127 127 491 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 61 61 57 57 26 26 144 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 76 76 62 62 56 56 52 52 101 101 347 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 149 149 135 135 77 77 65 65 6 6 32 32 464 464
ปวส.ช่างกลโรงงาน 33 33 31 31 4 4 68 68
ปวส.ช่างโลหะ 34 34 18 18 16 16 68 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 14 14 33 33 18 18 4 4 6 6 1 1 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 53 53 59 59 61 61 11 11 252 252
รวมทั้งหมด 760 760 732 732 386 386 350 350 22 22 270 270 2,520 2,520