ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 227 913 1,140 175 818 993 111 714 825 130 695 825 141 403 544 784 3,543 4,327
บริหารธุรกิจ 227 565 792 175 545 720 111 427 538 130 364 494 141 205 346 784 2,106 2,890
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 37 37 45 45 55 55 36 36 34 34 207 207
บธ.บ.การจัดการ 125 125 92 92 51 51 268 268
บธ.บ.การตลาด 171 171 177 177 28 28 376 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 76 76 59 59 72 72 207 207
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 111 111 130 130 141 141 382 382
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 41 524 565 492 492 41 1,016 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 186 186 175 175 361 361
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 4 8 8 20 20 32 32
บัญชี 189 189 157 157 177 177 173 173 177 177 873 873
บช.บ.การบัญชี 189 189 157 157 177 177 173 173 177 177 873 873
ศิลปศาสตร์ 159 159 116 116 110 110 158 158 21 21 564 564
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 60 107 107 15 15 182 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 56 56 50 50 50 50 51 51 6 6 213 213
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 103 103 66 66 169 169
รวมทั้งหมด 227 913 1,140 175 818 993 111 714 825 130 695 825 141 403 544 784 3,543 4,327