ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 926 926 911 911 626 626 529 529 71 71 729 729 3,792 3,792
วิศวกรรมเครื่องกล 164 164 140 140 137 137 107 107 207 207 755 755
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 27 27 10 10 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 33 33 23 23 19 19 16 16 31 31 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 54 54 23 23 20 20 23 23 26 26 146 146
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 61 61 63 63 98 98 68 68 126 126 416 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 8 8 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 396 396 344 344 214 214 161 161 33 33 271 271 1,419 1,419
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 33 33 1 1 68 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 21 21 30 30 8 8 59 59
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 61 58 58 80 80 57 57 109 109 365 365
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 180 180 133 133 97 97 45 45 38 38 493 493
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 50 50 32 32 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 51 51 33 33 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 41 41 54 54 95 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 37 9 9 33 33 59 59 138 138
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 3 3 14 14 25 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 134 134 136 136 112 112 128 128 33 33 63 63 606 606
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 31 31 30 30 25 25 24 24 33 33 8 8 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 36 36 28 28 24 24 32 32 4 4 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 78 78 63 63 72 72 51 51 331 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 232 232 291 291 163 163 133 133 5 5 188 188 1,012 1,012
ปวส.ช่างกลโรงงาน 21 21 15 15 6 6 42 42
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 46 46 46 46
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 56 56 56 56 63 63 49 49 63 63 287 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 122 122 137 137 76 76 56 56 106 106 497 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 37 37 24 24 28 28 5 5 1 1 128 128
รวมทั้งหมด 926 926 911 911 626 626 529 529 71 71 729 729 3,792 3,792