ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 121 121 144 144 64 64 65 65 28 28 422 422
พืชศาสตร์ 7 7 5 5 16 16 16 16 15 15 59 59
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 7 7 2 2 7 7 16 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 9 14 14 7 7 30 30
วท.ม.พืชศาสตร์ 5 5 5 5 1 1 11 11
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 69 69 102 102 171 171
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 14 14 19 19 33 33
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 55 55 83 83 138 138
สัตวศาสตร์และประมง 16 16 36 36 3 3 55 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 8 25 25 1 1 34 34
วท.บ.ประมง 8 8 11 11 1 1 20 20
อุตสาหกรรมเกษตร 45 45 37 37 32 32 13 13 10 10 137 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 43 43 27 27 14 14 13 13 2 2 99 99
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 18 18 1 1 19 19
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 10 10 3 3 15 15
รวมทั้งหมด 121 121 144 144 64 64 65 65 28 28 422 422