ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 134 134 107 107 28 28 269 269
วิศวกรรมเครื่องกล 22 22 18 18 10 10 50 50
ปวส.ช่างยนต์ 4 4 8 8 10 10 22 22
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 18 18 10 10 28 28
วิศวกรรมไฟฟ้า 79 79 63 63 9 9 151 151
ปวส.ไฟฟ้า 15 15 9 9 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 79 79 48 48 127 127
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 26 26 9 9 68 68
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 13 13 6 6 19 19
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 13 13 46 46
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 3 3 3 3
รวมทั้งหมด 134 134 107 107 28 28 269 269