ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 28 135 163 143 143 2 78 80 12 89 101 1 11 12 43 456 499
บริหารธุรกิจ 28 69 97 56 56 2 55 57 12 56 68 1 5 6 43 241 284
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 69 69 56 56 125 125
บธ.บ.การจัดการ 23 23 22 22 4 4 49 49
บธ.บ.การตลาด 32 32 34 34 1 1 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 28 28 2 2 12 12 1 1 43 43
บัญชี 66 66 87 87 23 23 33 33 6 6 215 215
บช.บ.การบัญชี 66 66 87 87 23 23 33 33 6 6 215 215
รวมทั้งหมด 28 135 163 143 143 2 78 80 12 89 101 1 11 12 43 456 499