ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 227 227 275 275 27 228 255 40 145 185 11 18 29 78 893 971
บริหารธุรกิจ 87 87 111 111 27 67 94 40 45 85 11 4 15 78 314 392
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 87 87 111 111 198 198
บธ.บ.การจัดการ 33 33 20 20 3 3 56 56
บธ.บ.การตลาด 34 34 25 25 59 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 27 27 40 40 11 11 78 78
บัญชี 109 109 121 121 105 105 51 51 10 10 396 396
บช.บ.การบัญชี 109 109 121 121 105 105 51 51 10 10 396 396
ศิลปศาสตร์ 31 31 43 43 56 56 49 49 4 4 183 183
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 21 22 22 3 3 46 46
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 24 24 30 30 35 35 27 27 1 1 117 117
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 7 7 13 13 20 20
รวมทั้งหมด 227 227 275 275 27 228 255 40 145 185 11 18 29 78 893 971