ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 735 735 700 700 379 379 343 343 22 22 251 251 2,430 2,430
วิศวกรรมเครื่องกล 154 154 154 154 94 94 96 96 6 6 50 50 554 554
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 27 27 13 13 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 34 34 37 37 14 14 85 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 35 35 31 31 30 30 6 6 134 134
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 54 54 55 55 63 63 66 66 23 23 261 261
วิศวกรรมไฟฟ้า 298 298 311 311 156 156 133 133 10 10 54 54 962 962
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 59 59 7 7 100 100
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 13 13 12 12 11 11 36 36
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 27 25 25 7 7 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 35 35 41 41 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 36 36 41 41 43 43 25 25 10 10 155 155
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 65 65 45 45 49 49 27 27 15 15 201 201
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 88 88 88 88 64 64 56 56 10 10 306 306
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 25 25 4 4 29 29
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 123 123 105 105 54 54 49 49 118 118 449 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 54 54 45 45 23 23 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 69 69 60 60 54 54 49 49 95 95 327 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 160 160 130 130 75 75 65 65 6 6 29 29 465 465
ปวส.ช่างกลโรงงาน 33 33 29 29 4 4 66 66
ปวส.ช่างโลหะ 33 33 18 18 13 13 64 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 14 14 33 33 18 18 4 4 6 6 1 1 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 80 80 50 50 57 57 61 61 11 11 259 259
รวมทั้งหมด 735 735 700 700 379 379 343 343 22 22 251 251 2,430 2,430