ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 125 125 122 122 14 117 131 13 132 145 3 16 19 30 512 542
บริหารธุรกิจ 54 54 66 66 14 40 54 13 66 79 3 6 9 30 232 262
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 54 54 66 66 120 120
บธ.บ.การจัดการ 27 27 50 50 5 5 82 82
บธ.บ.การตลาด 13 13 16 16 1 1 30 30
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 14 13 13 3 3 30 30
บัญชี 58 58 48 48 66 66 51 51 8 8 231 231
บช.บ.การบัญชี 58 58 48 48 66 66 51 51 8 8 231 231
ศิลปศาสตร์ 13 13 8 8 11 11 15 15 2 2 49 49
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 13 8 8 11 11 15 15 2 2 49 49
รวมทั้งหมด 125 125 122 122 14 117 131 13 132 145 3 16 19 30 512 542