ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 91 91 24 24 28 28 143 143
วิศวกรรมเครื่องกล 49 49 12 12 24 24 85 85
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 8 8 17 17 31 31
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 43 43 4 4 47 47
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 7 7 7 7
วิศวกรรมไฟฟ้า 42 42 12 12 4 4 58 58
ปวส.ไฟฟ้า 8 8 2 2 3 3 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 34 34 10 10 44 44
รวมทั้งหมด 91 91 24 24 28 28 143 143