ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 20 54 74 97 69 166 28 28 25 25 2 2 117 178 295
บริหารธุรกิจ 20 47 67 97 64 161 21 21 19 19 1 1 117 152 269
ปวส.การจัดการ 11 11 18 18 1 1 30 30
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 8 7 7 15 15
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 28 28 39 39 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20 20 97 97 117 117
บธ.บ.การจัดการ 21 21 19 19 40 40
ศิลปศาสตร์ 7 7 5 5 7 7 6 6 1 1 26 26
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 7 7 5 5 7 7 6 6 1 1 26 26
รวมทั้งหมด 20 54 74 97 69 166 28 28 25 25 2 2 117 178 295