ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 127 127 109 109 18 18 23 23 10 10 287 287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 102 102 88 88 18 18 23 23 231 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 27 27 10 10 11 11 80 80
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 31 31 2 2 5 5 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 33 30 30 6 6 7 7 76 76
วิศวกรรมเครื่องกล 25 25 21 21 10 10 56 56
ปวส.ช่างยนต์ 25 25 21 21 10 10 56 56
รวมทั้งหมด 127 127 109 109 18 18 23 23 10 10 287 287