ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 127 127 109 109 18 18 23 23 10 10 287 287
วิศวกรรมเครื่องกล 58 58 51 51 6 6 7 7 10 10 132 132
ปวส.ช่างยนต์ 25 25 21 21 10 10 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 33 30 30 6 6 7 7 76 76
วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 27 27 10 10 11 11 80 80
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 27 27 10 10 11 11 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 31 31 2 2 5 5 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 31 31 2 2 5 5 75 75
รวมทั้งหมด 127 127 109 109 18 18 23 23 10 10 287 287