ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 854 854 854 854 605 605 519 519 70 70 694 694 3,596 3,596
วิศวกรรมเครื่องกล 150 150 132 132 132 132 105 105 201 201 720 720
ปวส.ช่างยนต์ 15 15 25 25 9 9 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 27 27 21 21 18 18 16 16 31 31 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 49 49 22 22 20 20 22 22 26 26 139 139
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 59 60 60 94 94 67 67 122 122 402 402
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 7 7 11 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 369 369 325 325 202 202 155 155 33 33 254 254 1,338 1,338
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 32 32 1 1 66 66
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18 18 28 28 7 7 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 50 50 32 32 82 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 35 51 51 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 34 34 7 7 33 33 56 56 130 130
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 54 54 54 54 75 75 54 54 104 104 341 341
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 170 170 127 127 93 93 44 44 34 34 468 468
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 50 50 30 30 80 80
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 1 1 12 12 22 22
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 128 128 121 121 111 111 126 126 32 32 60 60 578 578
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 29 29 22 22 25 25 23 23 32 32 7 7 138 138
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 34 34 21 21 24 24 32 32 3 3 114 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 65 65 78 78 62 62 71 71 50 50 326 326
วิศวกรรมอุตสาหการ 207 207 276 276 160 160 133 133 5 5 179 179 960 960
ปวส.ช่างกลโรงงาน 17 17 14 14 6 6 37 37
ปวส.ช่างโลหะ 11 11 11 11
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 42 42 42 42
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 32 36 36 24 24 28 28 5 5 1 1 126 126
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 48 48 53 53 61 61 49 49 61 61 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 110 110 131 131 75 75 56 56 100 100 472 472
รวมทั้งหมด 854 854 854 854 605 605 519 519 70 70 694 694 3,596 3,596