ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 262 21 283 91 27 118 114 28 142 21 21 14 14 502 76 578
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 140 21 161 82 27 109 109 28 137 3 3 334 76 410
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 75 75 55 55 82 82 3 3 215 215
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 21 21 27 27 28 28 76 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 32 32 27 27 27 27 86 86
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 33 33 33 33
สหวิทยาการ 122 122 9 9 5 5 21 21 11 11 168 168
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 45 45 45 45
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 5 21 21 11 11 37 37
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 8 8 9 9 17 17
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 24 24 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 45 45 45 45
รวมทั้งหมด 262 21 283 91 27 118 114 28 142 21 21 14 14 502 76 578