ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 118 118 137 137 61 61 64 64 21 21 401 401
พืชศาสตร์ 7 7 4 4 14 14 16 16 11 11 52 52
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 9 14 14 3 3 26 26
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 2 2 7 7 14 14
วท.ม.พืชศาสตร์ 5 5 4 4 1 1 10 10
เรียนรวม 66 66 99 99 165 165
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 13 13 18 18 31 31
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 53 53 81 81 134 134
สัตวศาสตร์และประมง 16 16 36 36 3 3 55 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.ประมง 8 8 11 11 1 1 20 20
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 8 25 25 1 1 34 34
อุตสาหกรรมเกษตร 45 45 34 34 31 31 12 12 7 7 129 129
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 18 18 18 18
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 43 43 25 25 13 13 12 12 1 1 94 94
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 9 9 3 3 14 14
รวมทั้งหมด 118 118 137 137 61 61 64 64 21 21 401 401