ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 261 261 216 216 261 261 24 177 201 41 26 67 65 941 1,006
บริหารธุรกิจ 90 90 86 86 101 101 24 61 85 41 9 50 65 347 412
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 90 90 86 86 101 101 277 277
บธ.บ.การจัดการ 28 28 7 7 35 35
บธ.บ.การตลาด 33 33 2 2 35 35
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 24 41 41 65 65
บัญชี 123 123 102 102 118 118 60 60 9 9 412 412
บช.บ.การบัญชี 123 123 102 102 118 118 60 60 9 9 412 412
ศิลปศาสตร์ 48 48 28 28 42 42 56 56 8 8 182 182
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 21 4 4 25 25
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 32 32 22 22 30 30 35 35 4 4 123 123
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 16 16 6 6 12 12 34 34
รวมทั้งหมด 261 261 216 216 261 261 24 177 201 41 26 67 65 941 1,006