ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 751 751 659 659 441 441 357 357 17 17 461 461 2,686 2,686
วิศวกรรมเครื่องกล 165 165 141 141 88 88 75 75 5 5 107 107 581 581
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 26 26 22 22 89 89
ปวส.ช่างยนต์ 39 39 32 32 33 33 104 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 37 37 31 31 35 35 14 14 5 5 1 1 123 123
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 52 52 53 53 61 61 51 51 265 265
วิศวกรรมไฟฟ้า 298 298 284 284 214 214 152 152 8 8 129 129 1,085 1,085
ปวส.ไฟฟ้า 46 46 32 32 18 18 96 96
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 19 19 10 10 14 14 43 43
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 22 22 24 24 17 17 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 36 36 33 33 40 40 109 109
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 40 40 37 37 41 41 42 42 8 8 3 3 171 171
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 59 63 63 45 45 49 49 28 28 244 244
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 76 76 85 85 88 88 61 61 40 40 350 350
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 9 9
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 138 138 97 97 57 57 54 54 140 140 486 486
ปวส.ช่างก่อสร้าง 58 58 40 40 38 38 136 136
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 80 80 57 57 57 57 54 54 102 102 350 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 150 150 137 137 82 82 76 76 4 4 85 85 534 534
ปวส.ช่างกลโรงงาน 39 39 32 32 21 21 92 92
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 22 22 14 14 54 54
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 10 10 32 32 18 18 4 4 1 1 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 75 75 73 73 50 50 58 58 49 49 305 305
รวมทั้งหมด 751 751 659 659 441 441 357 357 17 17 461 461 2,686 2,686