ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 20 9 9 10 10 12 12 24 24 75 75
การออกแบบ 20 20 9 9 10 10 12 12 24 24 75 75
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 20 20 9 9 10 10 12 12 24 24 75 75
รวมทั้งหมด 20 20 9 9 10 10 12 12 24 24 75 75