ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 151 151 119 119 113 113 11 83 94 3 31 34 14 497 511
บริหารธุรกิจ 60 60 54 54 62 62 11 38 49 3 14 17 14 228 242
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 60 60 54 54 62 62 176 176
บธ.บ.การจัดการ 27 27 11 11 38 38
บธ.บ.การตลาด 11 11 3 3 14 14
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 11 3 3 14 14
บัญชี 74 74 52 52 43 43 34 34 10 10 213 213
บช.บ.การบัญชี 74 74 52 52 43 43 34 34 10 10 213 213
ศิลปศาสตร์ 17 17 13 13 8 8 11 11 7 7 56 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 17 17 13 13 8 8 11 11 7 7 56 56
รวมทั้งหมด 151 151 119 119 113 113 11 83 94 3 31 34 14 497 511