ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 130 130 212 212 61 61 85 85 79 79 567 567
พืชศาสตร์ 6 6 16 16 22 22 12 12 56 56
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 16 16 10 10 32 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 22 22 2 2 24 24
เรียนรวม 66 66 109 109 41 41 216 216
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 66 66 109 109 41 41 216 216
วิทยาศาสตร์ 10 10 10 10 6 6 11 11 9 9 46 46
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 10 10 10 6 6 11 11 9 9 46 46
สัตวศาสตร์และประมง 21 21 32 32 27 27 30 30 110 110
ปวส.ประมง 6 6 14 14 3 3 23 23
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 15 18 18 12 12 45 45
วท.บ.ประมง 4 4 5 5 9 9
วท.บ.สัตวศาสตร์ 23 23 10 10 33 33
อุตสาหกรรมเกษตร 27 27 45 45 14 14 25 25 28 28 139 139
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 20 20 8 8 34 34
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 10 10 16 16 8 8 19 19 4 4 57 57
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 9 9 6 6 6 6 13 13 45 45
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 130 130 212 212 61 61 85 85 79 79 567 567