ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 299 81 380 239 65 304 245 73 318 229 67 296 91 91 162 40 202 1,265 326 1,591
การออกแบบ 142 142 101 1 102 91 91 96 96 43 4 47 473 5 478
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 50 50 33 33 36 36 33 33 22 22 174 174
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 52 52 36 36 27 27 42 42 16 16 173 173
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 40 40 32 32 28 28 21 21 5 5 126 126
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 1 4 4 5 5
เทคโนโลยีศิลป์ 39 39 37 37 50 50 52 52 50 50 228 228
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 30 30 20 20 34 34 39 39 35 35 158 158
ทล.บ.เซรามิก 9 9 17 17 16 16 13 13 15 15 70 70
ศิลปกรรม 81 81 64 64 73 73 67 67 36 36 321 321
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 81 81 64 64 73 73 67 67 36 36 321 321
สถาปัตยกรรม 118 118 101 101 104 104 81 81 91 91 69 69 564 564
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 5 5 5
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 42 42 35 35 34 34 34 34 29 29 23 23 197 197
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 76 76 66 66 70 70 47 47 62 62 41 41 362 362
รวมทั้งหมด 299 81 380 239 65 304 245 73 318 229 67 296 91 91 162 40 202 1,265 326 1,591