ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 131 131 28 141 169 6 118 124 2 66 68 2 3 5 38 459 497
บริหารธุรกิจ 57 57 28 76 104 6 31 37 2 44 46 2 1 3 38 209 247
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 57 57 76 76 31 31 164 164
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6 6 6 6
บธ.บ.การจัดการ 23 23 1 1 24 24
บธ.บ.การตลาด 21 21 21 21
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 28 28 2 2 2 2 32 32
บัญชี 74 74 65 65 87 87 22 22 2 2 250 250
บช.บ.การบัญชี 74 74 65 65 87 87 22 22 2 2 250 250
รวมทั้งหมด 131 131 28 141 169 6 118 124 2 66 68 2 3 5 38 459 497