ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 205 205 215 215 239 239 143 143 1 1 104 104 907 907
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 1 1
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 1 1 1
วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 9 9
ปวส.ช่างกลเกษตร 9 9 9 9
วิศวกรรมไฟฟ้า 118 118 112 112 168 168 42 42 37 37 477 477
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 6 6 6 6
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 60 60 84 84 39 39 22 22 267 267
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 18 18 15 15 30 30 3 3 2 2 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 29 29 37 37 54 54 120 120
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 43 43 57 57 35 35 54 54 47 47 236 236
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 43 43 57 57 35 35 54 54 47 47 236 236
วิศวกรรมอุตสาหการ 35 35 46 46 36 36 47 47 20 20 184 184
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 11 11 25 25
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 35 35 46 46 36 36 33 33 9 9 159 159
รวมทั้งหมด 205 205 215 215 239 239 143 143 1 1 104 104 907 907