ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 263 263 216 216 253 253 24 177 201 18 10 28 42 919 961
บริหารธุรกิจ 90 90 86 86 94 94 24 61 85 18 4 22 42 335 377
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 90 90 86 86 94 94 270 270
บธ.บ.การจัดการ 28 28 4 4 32 32
บธ.บ.การตลาด 33 33 33 33
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 24 18 18 42 42
บัญชี 124 124 102 102 118 118 60 60 4 4 408 408
บช.บ.การบัญชี 124 124 102 102 118 118 60 60 4 4 408 408
ศิลปศาสตร์ 49 49 28 28 41 41 56 56 2 2 176 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 21 2 2 23 23
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 33 33 22 22 29 29 35 35 119 119
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 16 16 6 6 12 12 34 34
รวมทั้งหมด 263 263 216 216 253 253 24 177 201 18 10 28 42 919 961