ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 755 755 657 657 441 441 330 330 17 17 258 258 2,458 2,458
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 95 95 78 78 108 108 74 74 17 17 5 5 377 377
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 40 40 37 37 41 41 42 42 8 8 3 3 171 171
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 10 10 32 32 18 18 4 4 1 1 83 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 37 37 31 31 35 35 14 14 5 5 1 1 123 123
วิศวกรรมเครื่องกล 128 128 110 110 53 53 52 52 57 57 400 400
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 26 26 9 9 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 39 39 32 32 13 13 84 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 52 52 53 53 52 52 35 35 240 240
วิศวกรรมไฟฟ้า 258 258 245 245 173 173 107 107 57 57 840 840
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 19 19 10 10 3 3 32 32
ปวส.ไฟฟ้า 46 46 32 32 6 6 84 84
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 22 22 24 24 7 7 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 76 76 85 85 88 88 60 60 12 12 321 321
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 59 63 63 45 45 47 47 23 23 237 237
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 36 36 31 31 40 40 107 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 142 142 97 97 57 57 49 49 100 100 445 445
ปวส.ช่างก่อสร้าง 61 61 40 40 23 23 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 81 81 57 57 57 57 49 49 77 77 321 321
วิศวกรรมอุตสาหการ 132 132 127 127 50 50 48 48 39 39 396 396
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 22 22 9 9 49 49
ปวส.ช่างกลโรงงาน 39 39 32 32 5 5 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 75 75 73 73 50 50 48 48 25 25 271 271
รวมทั้งหมด 755 755 657 657 441 441 330 330 17 17 258 258 2,458 2,458