ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 755 755 657 657 441 441 330 330 17 17 258 258 2,458 2,458
วิศวกรรมเครื่องกล 165 165 141 141 88 88 66 66 5 5 58 58 523 523
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 26 26 9 9 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 39 39 32 32 13 13 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 37 37 31 31 35 35 14 14 5 5 1 1 123 123
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 52 52 53 53 52 52 35 35 240 240
วิศวกรรมไฟฟ้า 298 298 282 282 214 214 149 149 8 8 60 60 1,011 1,011
ปวส.ไฟฟ้า 46 46 32 32 6 6 84 84
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 19 19 10 10 3 3 32 32
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 22 22 24 24 7 7 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 36 36 31 31 40 40 107 107
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 40 40 37 37 41 41 42 42 8 8 3 3 171 171
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 59 63 63 45 45 47 47 23 23 237 237
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 76 76 85 85 88 88 60 60 12 12 321 321
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 6 6
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 142 142 97 97 57 57 49 49 100 100 445 445
ปวส.ช่างก่อสร้าง 61 61 40 40 23 23 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 81 81 57 57 57 57 49 49 77 77 321 321
วิศวกรรมอุตสาหการ 150 150 137 137 82 82 66 66 4 4 40 40 479 479
ปวส.ช่างกลโรงงาน 39 39 32 32 5 5 76 76
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 22 22 9 9 49 49
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 10 10 32 32 18 18 4 4 1 1 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 75 75 73 73 50 50 48 48 25 25 271 271
รวมทั้งหมด 755 755 657 657 441 441 330 330 17 17 258 258 2,458 2,458