ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 130 130 212 212 49 49 83 83 35 35 509 509
พืชศาสตร์ 6 6 16 16 22 22 11 11 55 55
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 16 16 9 9 31 31
วท.บ.พืชศาสตร์ 22 22 2 2 24 24
เรียนรวม 66 66 109 109 33 33 208 208
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 66 66 109 109 33 33 208 208
วิทยาศาสตร์ 10 10 10 10 6 6 11 11 37 37
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 10 10 10 6 6 11 11 37 37
สัตวศาสตร์และประมง 21 21 32 32 26 26 7 7 86 86
ปวส.ประมง 6 6 14 14 2 2 22 22
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 15 18 18 4 4 37 37
วท.บ.ประมง 4 4 1 1 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 22 22 22 22
อุตสาหกรรมเกษตร 27 27 45 45 10 10 24 24 17 17 123 123
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 20 20 3 3 29 29
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 10 10 16 16 4 4 18 18 48 48
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 9 9 6 6 6 6 12 12 44 44
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 130 130 212 212 49 49 83 83 35 35 509 509