ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 101 101 126 126 88 88 17 17 16 16 5 5 353 353
วิศวกรรมเครื่องกล 52 52 58 58 30 30 6 6 4 4 5 5 155 155
ปวส.ช่างยนต์ 23 23 26 26 5 5 54 54
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 29 32 32 30 30 6 6 4 4 101 101
วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 32 32 27 27 10 10 11 11 112 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 32 32 27 27 10 10 11 11 112 112
วิศวกรรมอุตสาหการ 17 17 36 36 31 31 1 1 1 1 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 17 17 36 36 31 31 1 1 1 1 86 86
รวมทั้งหมด 101 101 126 126 88 88 17 17 16 16 5 5 353 353