ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,049 1,049 815 815 688 688 538 538 42 42 488 488 3,620 3,620
วิศวกรรมเครื่องกล 204 204 152 152 95 95 126 126 168 168 745 745
ปวส.ช่างยนต์ 34 34 14 14 19 19 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 37 37 23 23 20 20 18 18 17 17 115 115
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 72 72 66 66 19 19 20 20 33 33 210 210
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 53 53 49 49 56 56 88 88 95 95 341 341
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 4 4 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 426 426 352 352 261 261 167 167 7 7 158 158 1,371 1,371
ปวส.ไฟฟ้า 39 39 33 33 1 1 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 31 31 16 16 1 1 48 48
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 63 63 46 46 32 32 141 141
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 56 56 32 32 49 49 137 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 32 32 7 7 50 50 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 73 73 52 52 51 51 67 67 65 65 308 308
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 159 159 162 162 129 129 68 68 23 23 541 541
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 11 11 11 11
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 11 11 7 7 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 160 160 118 118 119 119 93 93 22 22 53 53 565 565
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 21 21 21 21 25 25 22 22 7 7 126 126
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 39 39 32 32 20 20 24 24 2 2 117 117
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 91 65 65 78 78 44 44 44 44 322 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 259 259 193 193 213 213 152 152 13 13 109 109 939 939
ปวส.ช่างกลโรงงาน 16 16 16 16 32 32
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 32 32 32 35 35 24 24 13 13 136 136
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 68 68 44 44 51 51 53 53 35 35 251 251
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 143 143 101 101 127 127 75 75 73 73 519 519
รวมทั้งหมด 1,049 1,049 815 815 688 688 538 538 42 42 488 488 3,620 3,620