ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 224 20 244 212 21 233 91 27 118 5 5 11 11 543 68 611
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 130 20 150 137 21 158 83 27 110 3 3 353 68 421
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 20 20 21 21 27 27 68 68
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 101 101 75 75 56 56 1 1 233 233
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29 29 31 31 27 27 2 2 89 89
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 31 31 31 31
สหวิทยาการ 94 94 75 75 8 8 5 5 8 8 190 190
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 56 56 44 44 100 100
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 5 8 8 13 13
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 7 7 8 8 15 15
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 38 38 24 24 62 62
รวมทั้งหมด 224 20 244 212 21 233 91 27 118 5 5 11 11 543 68 611