ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 210 219 246 246 109 109 97 97 27 27 9 689 698
บริหารธุรกิจ 9 111 120 159 159 34 34 34 34 6 6 9 344 353
ปวส.การจัดการ 9 9 15 15 9 15 24
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10 2 2 12 12
ปวส.การตลาด 11 11 11 11
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 111 111 123 123 234 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 23 23 23 23
บริหารธุรกิจ - การตลาด 11 11 11 11
บธ.บ.การจัดการ 22 22 3 3 25 25
บธ.บ.การตลาด 12 12 1 1 13 13
บัญชี 85 85 78 78 62 62 41 41 18 18 284 284
บช.บ.การบัญชี 85 85 78 78 62 62 41 41 18 18 284 284
ศิลปศาสตร์ 14 14 9 9 13 13 22 22 3 3 61 61
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 14 14 16 16 1 1 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 6 6 2 2 14 14
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 9 9 7 7 16 16
รวมทั้งหมด 9 210 219 246 246 109 109 97 97 27 27 9 689 698