ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 102 102 117 117 76 76 41 41 24 24 360 360
พืชศาสตร์ 13 13 9 9 13 13 4 4 39 39
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 6 2 2 8 8
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 4 2 2 6 6
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 9 9 9
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 7 7 2 2 13 13
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 55 55 65 65 52 52 4 4 176 176
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 11 11 4 4 15 15
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 55 55 54 54 52 52 161 161
สัตวศาสตร์และประมง 7 7 14 14 3 3 24 24
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 6 6
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 7 7 1 1 8 8
วท.บ.ประมง 7 7 2 2 9 9
อุตสาหกรรมเกษตร 27 27 43 43 24 24 14 14 13 13 121 121
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 26 26 42 42 24 24 13 13 2 2 107 107
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 1 1
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 11 11 13 13
รวมทั้งหมด 102 102 117 117 76 76 41 41 24 24 360 360