จำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 มิถุนายน 2561