จำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560