จำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 5 มกราคม 2561